Informacja dla Pacjentów dotycząca ochrony danych osobowych

Celem spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Stomatologia To-Mi S.C., Tomasz Bronicki, Michał Paprocki,
z siedzibą w Krakowie,  Al. Kijowska 24/19

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez To-Mi S.C., lub też udostępnione podmiotom do tego uprawnionym
na mocy przepisów prawa oraz innym podmiotom medycznym, w celu zapewnienia świadczeń medycznych
służących ochronie zdrowia i życia.

Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia świadczeń medycznych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe.

Ponadto na pisemny wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować o przysługujących jej prawach
oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji, a w szczególności podać w formie zrozumiałej:

1. jakie dane osobowe zawiera zbiór,

2. w jaki sposób zebrano dane,

3. w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane,

4. w jaki sposób i komu dane zostały udostępnione.

 

Udostępnienia informacji można odmówić osobie, której dane dotyczą, gdy udostępnienie informacji spowodowałoby:

1. ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,

2. zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3. zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

4. istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Visit lbetting.co.uk how to sing-up at ladbrokes